Co zrobić, gdy dostałeś wezwanie na Policję?

Wezwanie do stawienia się w danej jednostce Policji może dotyczyć każdego, a w szczególności osoby, która była świadkiem przestępstwa. Samo wezwanie oznacza zaś, że Policja będzie z naszym udziałem przeprowadzać odpowiednie czynności procesowe. Najprawdopodobniej zostaniemy zobowiązani to stawienia się na przesłuchanie, jednak może to dotyczyć także dokonania oględzin, czy też wykonania eksperymentu procesowego.

policjaW pierwszej kolejności po otrzymaniu takiego pisma powinniśmy ustalić, w jakim charakterze zostaliśmy wezwani, co jest niezwykle ważne z uwagi na szereg uprawnień przysługujących każdemu z podmiotów. We wskazanym piśmie powinno znaleźć się oznaczenie statusu osoby, którymi może być:

 1. świadek,
 2. podejrzany,
 3. tłumacz,
 4. biegły,
 5. specjalista.

Wymienionym podmiotom w toku trwających czynności procesowych przysługują różne prawa i obowiązki.
Po ustaleniu statusu naszej osoby powinniśmy znaleźć informację w wezwaniu, jakiej sprawy ono dotyczy. W stosowanych przez organy ścigania wzorach ma to miejsce poprzez umieszczenie konkretnego przepisu, z którego odpowiada podejrzany.

Wezwanie na Policję w charakterze świadka

Świadek w trakcie przesłuchania powinien zeznawać zgodnie z prawdą to, o czym wie w tej sprawie. Świadek nie może niczego zataić przez przesłuchującym. Zeznanie nieprawdy może w konsekwencji narazić nas na odpowiedzialność karną, co zostało wprost wskazane w art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
W przepisach możemy znaleźć jednak wyjątki, kiedy świadek może odmówić składania zeznań lub w ogólnie nie może zostać przesłuchany. Należą do nich m.in.:

 1. obrońca, adwokat lub radca prawny oraz duchowny,
 2. mediator,
 3. osoby obowiązane do zachowania tajemnicy informacji niejawnych lub związanej z wykonywaniem zawodu, lub funkcji,
 4. osoby bliskie dla oskarżonego.

Ponadto świadek, odpowiadając na poszczególne pytania, może odmówić udzielenia na nie odpowiedzi z uwagi na narażenie go na odpowiedzialność karną, co zostało wskazane w art. 183 § 1 kpk: „Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”

Wezwanie na Policję w charakterze podejrzanego

Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Najważniejszym dla podejrzanego może być skorzystanie z przysługującego mu prawa do obrony i ustanowienie obrońcy, którego pomoc może okazać się niezbędna. Obrońca będzie przede wszystkim czuwać nad prawidłowym tokiem postępowania. Jeżeli nie stać jest nas na ustanowienie obrońcy z wyboru, mamy prawo do skorzystania z obrońcy z urzędu.

W trakcie trwającego postępowania podejrzanemu przysługuje szereg innych uprawnień, m.in.:

 1. prawo do odmowy składania wyjaśnień w sprawie, a także do ewentualnego ich złożenia na każdym późniejszym etapie postępowania,
 2. prawo zapoznania się z aktami postępowania na koniec trwającego postępowania – na wniosek zgłoszony przez podejrzanego. Ponadto podejrzany po uprzedniej zgodzie prowadzącego postępowanie może zapoznać się z aktami wcześniej,
 3. prawo składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia,
 4. prawo zgłoszenia wniosku o pisemne uzasadnienie zarzutów.

Pamiętaj, jeśli dostałeś wezwanie na Policję, zapoznaj się w pierwszej kolejności z przysługującymi Ci prawami. Jeżeli nie jesteś pewien swojego statusu albo masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z jednostką Policji od której otrzymałeś pismo.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc i doradzić.